OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Chrome s.r.o., Podzámska 3, 949 01 Nitra, IČO: 46062879, DIČ: SK2023215117, vložka číslo: 28579/N, Okresný súd Nitra, prevádzka Podzámska 3, 949 01 Nitra, (ďalej len “predávajúci”) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

CHROME s.r.o.
Podzámska 3, 949 01 Nitra
email: obchod@chrome.sk
telefón: 037 / 6550 389, 0903 847 389

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.chrome.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len “kúpna zmluva”) a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného odoslania objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie objednávky e-mailom ( kópiou objednávky s objednávkovým číslom ), a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.

Povinnosť predávajúceho

Predávajúci sa zaväzuje kupujúcemu dodať tovar:

• druhu, kvality, množstva uvedenej v objednávke v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky
• tovar, ktorý bude vhodne zabalený, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas prepravy
• platný daňový doklad

Predávajúci nezodpovedá za:

• oneskorené dodanie tovaru zavinené kuriérskou službou
• oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa
• za poškodenie zásielky zavinené kuriérskou službou
• prípadné nedodanie alebo neskoré dodanie tovaru, ku ktorému došlo vinou dodávateľa alebo iných nepredvídateľných prekážok

V prípade ak objednaný tovar nie je dostupný podľa údajov uvedených na stránke internetového obchodu, predávajúci je povinný informovať kupujúceho o tejto skutočnosti. Kupujúci je na základe tejto skutočnosti oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne na základe dohody s predávajúcim upraviť objednávku.

Povinnosť kupujúceho

Kupujúci sa zaväzuje:

• pravdivo a úplne vyplniť objednávkový formulár na stránke predajcu
• objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov a v prípade akýchkoľvek závad predávajúceho bezodkladne kontaktovať a informovať ho o zistených nedostatkoch ďalej uvedených ( poškodená zásielka pri doručení )
• zaplatiť za tovar kúpnu cenu vo výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky a zaplatiť cenu za doručenie tovaru

V prípade, ak kupujúci zvolí platbu prevodom na účet a neuhradí sumu uvedenú v potvrdení objednávky do 10 dní od objednávky alebo ak kupujúci neprevezme pripravenú objednávku na predajni alebo odbernom mieste do 10 dní od pripravenia na prevzatie, predávajúci si vyhradzuje právo odstúpiť od kúpnej zmluvy.

V prípade, ak si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody.

Poškodená zásielka pri doručení

Naša spoločnosť nezodpovedá za doručenie a prepravu tovaru. Zodpovednosť za doručenie tovaru preberá doručovateľská spoločnosť.
Z tohto dôvodu odporúčame pri doručení tovaru pred kuriérom skontrolovať vonkajší obal tovaru.
Ak vonkajší obal nejaví známky poškodenia, tovar prevezmite.
Ak vonkajší obal javí známky poškodenia ( obal je preliačený, roztrhaný, poškodený následkom nárazu a pod. ) tovar nemusíte prevziať.
V prípade že je tovar poškodený a kupujúci prevezme zásielku, je povinný s kuriérom spísať reklamačný protokol o poškodení tovaru ( zásielky ).
Poškodený tovar sa vráti našej spoločnosti ako škodová udalosť.
V prípade, že kupujúci prevezme poškodenú zásielku a tovar bude poškodený a kupujúci nespíše s kuriérom reklamáciu o poškodení zásielky,
naša spoločnosť kupujúcemu takýto tovar spätne neuhradí a nie je ho možné vrátiť.

Chybne zaslanie tovaru

Ak v prípade obdržania zásielky kupujúci zistí, že tovar ktorý objednal bol chybne dodaný, je potrebné aby e-mailom oznámil našej spoločnosti s uvedením čísla objednávky a položky chybne dodaného tovaru.
Naša spoločnosť bude kupujúceho kontaktovať a po dohode pre chybne zaslaný tovar zašleme kuriéra.
Následne bude kupujúcemu po preverení zaslaného tovaru, doručený správny tovar.
Nezasielajte chybne zaslaný tovar na dobierku.

Dodacie podmienky

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Dopravu a doručenie štandardného tovaru zabezpečuje spoločnosť Slovak Parcel Service. Spôsob doručenia je kuriérom. Za doručený tovar zaplatíte kuriérovi priamo na mieste pri doručení tovaru spôsobom aký udáte pri objednávke.
Môžete zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou. V prípade, že pri objednávke udáte spôsob platby predfaktúrou, do 24 hodín vám bude na vašu e-mailovú adresu
zaslaná predfaktúra na objednaný tovar. Po jej úhrade vám bude tovar zaslaný.
Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu a ceny zakúpeného tovaru a to:

Cena dopravy: 4,90 Euro
Cena dobierky: 1,00 Euro
Cena dopravy osobným závozom: 10,00 Euro ( po zaslaní takejto objednávky vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme termín dodania )

Z dôvodu maximálnej spokojnosti zákazníka a on-line predaja techniky Husqvarna a John Deere, vám objednanú techniku doručíme týmto spôsobom:

• osobne doručíme techniku na miesto dodania
• stroj zmontujeme a skompletizujeme ( traktory, ridery a nadrozmerný tovar )
• odskúšame všetky funkcie techniky
• zaškolíme obsluhu a oboznámime s údržbou stroja

Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len “kúpna cena”) formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

4. Náklady spojené s montážou techniky nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy

Storno objednávky zo strany kupujúceho

1. Ak predávajúci nemôže splniť svoje povinnosti vyplývajúce mu z kúpnej zmluvy z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, predávajúci je povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať kupujúceho a zároveň je povinný ponúknuť kupujúcemu náhradné plnenie alebo možnosť pre kupujúceho odstúpiť od kúpnej zmluvy (stornovať objednávku). V prípade, ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy z dôvodov uvedených v tomto bode týchto reklamačných a obchodných podmienok, je predávajúci povinný vrátiť kupujúcemu už zaplatenú zálohu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve v lehote 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy prevodom na účet určený kupujúcim.

2. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez udania dôvodu v súlade s ust. § 7 a nas. Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku“) v lehote 14 dní od prevzatia tovaru, resp. odo dňa uzavretia zmluvy o poskytnutí služby alebo zmluvy o poskytovaní elektronického obsahu nedodávaného na hmotnom nosiči, ak predávajúci včas a riadne splnil informačné povinnosti podľa ust. § 3 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

3. Kupujúci má právo v rámci tejto lehoty po prevzatí tovar rozbaliť a odskúšať odborným spôsobom ako je obvyklé v klasickom kamennej predajni a to v rozsahu potrebnom na zistenie, vlastnosti a funkčnosti tovaru.

4. Lehota na odstúpenie od zmluvy začína plynúť v deň, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru, alebo ak sa:

 tovary objednané kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, odo dňa prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,
 dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, odo dňa prevzatia posledného dielu alebo posledného kusu,
 na základe zmluvy tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, odo dňa prevzatia prvého dodaného tovaru.

5. Kupujúci môže odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je kúpa tovaru aj pred začatím plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy.

6. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy, alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči alebo pomocou formulára, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty podľa ust. § 7 ods. 1 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku alebo on-line formulára uvedeného v sekcií ” Výmena a vrátenie tovaru”

7. Odstúpenie od kúpnej zmluvy podľa prechádzajúceho bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok musí obsahovať informácie požadované vo formulári odstúpenia od kúpnej zmluvy, ktorý tvorí prílohu č. 1 týchto obchodných a reklamačných podmienok, najmä identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob, akým má predávajúci vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu a/alebo poštovú adresu kupujúceho.

8. Ak kupujúci odstúpi od kúpnej zmluvy, zrušuje sa od začiatku aj každá doplnková zmluva súvisiaca s kúpnou zmluvou, od ktorej kupujúci odstúpil. Od kupujúceho nie je možné požadovať žiadne náklady alebo iné platby v súvislosti so zrušením doplnkovej zmluvy okrem úhrady nákladov a platieb uvedených v ust. § 9 ods. 3, ust. § 10 ods. 3 a 5 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku a ceny za službu, ak je predmetom zmluvy poskytnutie služby a došlo k úplnému poskytnutiu služby.

9. Kupujúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 14 dní odo dňa odstúpenia od kúpnej zmluvy zaslať tovar späť na adresu sídla prevádzkovateľa alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhol, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

10. Kupujúci je povinný doručiť predávajúcemu tovar kompletný vrátane kompletnej dokumentácie, nepoškodený, podľa možností v originálnom obale a nepoužívaný.
• Odevy a obuv musia byť vrátené neopotrebované, nepoškodené a nepoužité so všetkými pripojenými štítkami a originálnym balením. Obuv a doplnky sa musia vrátiť spolu s originálnymi značkovými škatuľami a vreckami.
• Pri nákupe buďte opatrní a vráťte tovar v rovnakom stave ako ste ho dostali

11. Odporúča sa tovar poistiť. Zásielky na dobierku predávajúci nepreberá. Predávajúci je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby podľa tohto bodu týchto obchodných a reklamačných podmienok pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby.

12. Kupujúci znáša náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

13. Kupujúci zodpovedá len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku takého zaobchádzania s tovarom, ktoré je nad rámec zaobchádzania potrebného na zistenie vlastností a funkčnosti tovaru. Spotrebiteľ nezodpovedá za zníženie hodnoty tovaru, ak si predávajúci nesplnil informačnú povinnosť o práve spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy podľa § 3 ods. 1 písm. h) Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.

14. Predávajúci je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu za tovar rovnakým spôsobom, aký použil kupujúci pri svojej platbe, pokiaľ sa s kupujúcim nedohodne na inom spôsobe vrátenia platieb bez toho, aby kupujúcemu v tejto súvislosti boli účtované ďalšie poplatky.

15. V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je používaný, poškodený alebo neúplný, zaväzuje sa kupujúci uhradiť predávajúcemu:
 hodnotu, o ktorú sa znížila hodnota tovaru v zmysle ust. § 457 Občianskeho zákonníka v skutočnej výške
 náklady, ktoré vznikli predávajúcemu v súvislosti s opravou tovaru a jeho uvedením do pôvodného stavu kalkulované podľa cenníka pre pozáručný servis tovaru.
Kupujúci je povinný v zmysle tohto bodu reklamačných a obchodných podmienok predávajúcemu uhradiť predávajúcemu náhrady najviac vo výške rozdielu medzi kúpnou cenou tovaru a hodnotou tovaru v čase odstúpenia od kúpnej zmluvy.

16. V súlade s ust. § 7 ods. 6 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ktorej predmetom sú:
predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa
tovaru vyrobeného na mieru
tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa

17. Ustanovenia čl. 10 týchto obchodných a reklamačných podmienok výslovne neplatia pre subjekty nespĺňajúce definíciu spotrebiteľa uvedenú v ust. § 2 písm. a) Zákona. Možnosť vrátenia výrobku v lehote 14 dní sa vzťahuje iba na kúpne zmluvy uzatvárané so spotrebiteľmi. V prípade predaja osobe, ktorá je podnikateľom a uzatvára zmluvy v rámci svojej podnikateľskej činnosti, tento nárok zo zákona nevzniká a nemá možnosť vrátiť výrobok v lehote 14 dní.

Storno objednávky zo strany predávajúceho

• Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho.

Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon”).

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

5. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru so záručným listom a dokladom o zaplatení.

6. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:

• doručenie reklamovaného tovaru do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak

7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle

8. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

9. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona.

10.Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď., v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo e-mailom.

11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

12. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

13. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká:

• nepredložením dokladu o zaplatení, záručného listu
• neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
• uplynutím záručnej doby tovaru
• mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
• neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar, používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii
• neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

• odovzdaním opraveného tovaru
• výmenou tovaru
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

15. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

16. Záručná doba je 24 mesiacov ak nie je stanovené inak, odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, plynie odo dňa prevzatia tovaru.

17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

19. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

• predávajúci zabezpečí odstránenie vady

21. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu alebo viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

• výmenou tovaru za tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov
• v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu

22. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, kupujúci má právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS”). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Link SOI: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho, za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto obchodných podmienok.

3. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne a prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu predávajúcemu.

3. Predávajúci prehlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje o kupujúcom sú nutné pre správnu identifikáciu kupujúceho a budú použité k zaúčtovaniu platby za zrealizovanú objednávku a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane.

4. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

5. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu a zákaznícke konto u predávajúceho. Zákaznícke konto bude deaktivované a všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané.

Pred nakupovaním v obchode je možnosť sa u nás zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

• meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
• e-mailová adresa (slúži na vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s vami)
• voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
• voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s vami, pre zásielkovú službu)
• ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ku ktorej máme prístup iba my, ako majitelia obchodu, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo vstupom do sekcie prihlásenie . V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude vymazané.

Počas vašej návštevy sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.chrome.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby ich po prihlásení kedykoľvek  zmeniť.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie) .

Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z.., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.

Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Nitre dňa 1.2.2018.