TRÁVNIK A ZÁHRADA LES A PÍLENIE TRAKTORY JOHN DEERE ÚŽITKOVÉ VOZIDLÁ JOHN DEERE ZAVLAŽOVACIA TECHNIKA STAVEBNÁ TECHNIKA OBLEČENIE, PRÍSLUŠENSTVO, OLEJE NÁHRADNÉ DIELY
môj účet

Obchodné podmienky

  Obchodné a reklamačné podmienky


Všeobecné ustanovenia

1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Chrome s.r.o., Podzámska 3, 949 01 Nitra, IČO: 46062879, DIČ: SK2023215117, vložka číslo: 28579/N, Okresný súd NItra, prevádzka Podzámska 3, 949 01 Nitra, (ďalej len "predávajúci") a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.
.

  Kontaktné údaje predávajúceho

CHROME s.r.o.
Husqvarna & John Deere
Podzámska 3, 949 01 Nitra
email: obchod@chrome.sk
telefón: 037 / 6550 389, 0903 847 389

  Orgán dozoru

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
Inšpektorát SOI pre Nitriansky kraj
Staničná 9, P. O. BOX 49A, 950 50 Nitra 1


2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté na internetovej stránke elektronického obchodu www.chrome.sk, ktorú prevádzkuje predávajúci, na základe ktorej predávajúci dodá tovar prezentovaný na internetovej stránke kupujúcemu (ďalej len "kúpna zmluva") a na všetky vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii tovaru.

3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odchylne od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.


Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

   Objednávka

Kúpna zmluva na ktorej základe je realizovaný predaj tovaru predávajúcim kupujúcemu vzniká na základe záväzného odoslania objednávky. Za záväzné sa považuje potvrdenie objednávky e-mailom ( kópiou objednávky s objednávkovým číslom ), a to také, ktoré je realizované po predchádzajúcom odoslaní elektronickej objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) je považovaná za záväznú pre obe strany ak nedôjde k porušeniu podmienok dohodnutých v čase potvrdenia. Za podstatné podmienky sa považujú hlavne obsah objednávky (presná špecifikácia tovaru a jeho počet), cena za tovar a prepravu, spôsob a termín doručenia.


  
Dodacie podmienky 

Dodávky predmetu plnenia (objednaného tovaru) budú podľa dostupnosti produktov a prevádzkových možností predávajúceho realizovane v čo najkratšom termíne, zvyčajne do 1-5 pracovných dní od záväzného potvrdenia objednávky, vo výnimočných prípadoch môže byť dodacia lehota dlhšia, po dohovore s kupujúcim. Miesto odberu je stanovené na základe objednávky kupujúceho. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie predmetu plnenia na uvedené miesto. Súčasťou dodávky nieje inštalácia predmetu plnenia. Dopravu na adresu určenia zaisťuje predávajúci. Zásielka s tovarom vždy obsahuje daňový doklad, návod na používanie výrobku a záručný list. Dopravu a doručenie štandardného tovaru zabezpečuje spoločnosť Slovak Parcel Service. Spôsob doručenia je kuriérom. Za doručený tovar zaplatíte kuriérovi priamo na mieste pri doručení tovaru spôsobom aký udáte pri objednávke.
Môžete zaplatiť kuriérovi v hotovosti alebo platobnou kartou. V prípade, že pri objednávke udáte spôsob platby predfaktúrou, do 24 hodín vám bude na vašu e-mailovú adresu
zaslaná predfaktúra na objednaný tovar. Po jej úhrade vám bude tovar zaslaný.
Náklady na dopravu tovaru rozlišujeme podľa zvoleného spôsobu a ceny zakúpeného tovaru a to:

Cena dopravy hotovostnou platbou na dobierku v hotovosti: 4,90 € s DPH
Cena dopravy na dobierku platenou platobnou kartou: 5,50 € s DPH


Dovoz zdarma sa nevzťahuje na tovar ktorý je označený ( dovoz technikom ).
Tovar označený týmto typom dopravy je v cene 9,90 € s DPH a je doručovaný našou spoločnosťou.

Po zaslaní takejto objednávky vás budeme telefonicky kontaktovať a dohodneme termín dodania.

Z dôvodu maximálnej spokojnosti zákazníka a predaja techniky Husqvarna a John Deere cez e-shop ( nevzťahuje sa pri nákupe v predajni ) vám objednanú techniku doručíme týmto spôsobom:

• osobne doručíme techniku na miesto dodania
• zmontujeme a skompletizujeme techniku priamo u zákazníka ( veľké stroje, traktory a podobne, kompletizujeme na firme )
• odskúšame, nastavíme motor a jednotlivé funkcie techniky
• zaškolíme obsluhu a oboznámime s údržbou stroja  Poškodená zásielka pri doručení 

Naša spoločnosť nezodpovedá za doručenie a prepravu tovaru. Zodpovednosť za doručenie tovaru preberá doručovateľská spoločnosť.
Z tohoto dôvodu odporúčame pri doručení tovaru pred kuriérom skontrolovať vonkajší obal tovaru.
Ak vonkajší obal nejaví známky poškodenia, tovar prevezmite.
Ak vonkajší obal javí známky poškodenia ( obal je preliačený, roztrhaný, poškodený následkom nárazu a pod. ) tovar nemusíte prevziať.
V prípade že je tovar poškodený a kupujúci prevezme zásielku, je povinný s kuriérom spísať reklamačný protokol o poškodení tovaru ( zásielky ).
Poškodený tovar sa vráti našej spoločnosti ako škodová udalosť.
V prípade, že kupujúci prevezme poškodenú zásielku a tovar bude poškodený a kupujúci nespíše s kuriérom reklamáciu o poškodení zásielky,
naša spoločnosť kupujúcemu takýto tovar spätne neuhradí a nie je ho možné vrátiť.  Chybne zaslanie tovaru 

Ak v prípade obdržania zásielky kupujúci zistí, že tovar ktorý objednal bol chybne dodaný, je potrebné aby e-mailom oznámil našej spoločnosti s uvedením čísla objednávky a položky chybne dodaného tovaru.
Naša spoločnosť bude kupujúceho kontaktovať a po dohode pre chybne zaslaný tovar zašleme kuriéra.
Následne bude kupujúcemu po preverení zaslaného tovaru, doručený správny tovar.
Nezasielajte chybne zaslaný tovar na dobierku.  Kúpna cena

1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve a/alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len "kúpna cena") formou hotovostnej platby v určenej prevádzkarni predávajúceho, dobierkou v mieste dodania tovaru, dobierkou prostredníctvom spoločnosti poskytujúcej poštové služby, bezhotovostným prevodom na účet predávajúceho, uvedený v záväznej akceptácii objednávky. 

2. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu za dohodnutý tovar v lehote podľa kúpnej zmluvy, najneskôr však pri prevzatí tovaru.

3. V prípade, ak kupujúci zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu za tovar dohodnutý v kúpnej zmluve, kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a požadovať vrátenie kúpnej ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.

4. Náklady spojené s montážou techniky nie sú zahrnuté v kúpnej cene tovaru a predávajúci tieto služby nie je povinný kupujúcemu poskytnúť.

Odstúpenie od kúpnej zmluvy


  Storno objednávky zo strany kupujúceho 

1. Kupujúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v lehote 14 pracovných dní od prevzatia tovaru podľa 5 týchto všeobecných obchodných podmienok bez udania dôvodu v súlade s ust. § 12 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom predaji a zásielkovom predaji v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji").

2. Odstúpenie od zmluvy musí kupujúci urobiť písomnou formou vo forme vyplneného formulára, ktorý je súčasťou potvrdenia objednávky v PDF formáte, ktorý sa zasiela na e-mailovú adresu udanú pri registrácií.  

3. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí obsahovať identifikáciu kupujúceho, číslo a dátum objednávky, presnú špecifikáciu tovaru, spôsob akým má predávajúci vrátiť prijatú kúpnu cenu najmä číslo účtu. Zároveň s odstúpením od kúpnej zmluvy je povinný doručiť predávajúcemu tovar spolu s príslušenstvom vrátane dokumentácie, návodu na obsluhu, záručného listu, dokladu o zaplatení a pod. a v originálnom obale vo forme poistnej zásielky.
• Odevy a obuv musia byť vrátené neopotrebované, nepoškodené a nepoužité so všetkými pripojenými štítkami a originálnym balením.
 Obuv a doplnky sa musia vrátiť spolu s originálnymi značkovými škatuľami a vreckami.
• Pri nákupe buďte opatrní a vráťte tovar v rovnakom stave ako ste ho dostali.
• Návraty tovaru ktoré nespĺňajú naše pravidlá, nebudú; akceptované. 

• V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu za tovar uvedenú z objednávky alebo jej časť v lehote 14 dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho.

• V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť odstúpenia od zmluvy týchto všeobecných obchodných podmienok, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu a zároveň má nárok na úhradu nákladov, spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.

  Storno objednávky zo strany predávajúceho

• Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy v prípade z dôvodu vypredania zásob, nedostupnosti tovaru, alebo ak výrobca, dovozca alebo dodávateľ tovaru dohodnutého v kúpnej zmluve prerušil výrobu alebo vykonal tak závažné zmeny, ktoré znemožnili realizáciu splnenia povinností predávajúceho vyplývajúcich z kúpnej zmluvy alebo z dôvodov vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať tovar zákazníkovi v lehote určenej týmito obchodnými podmienkami alebo v cene, ktorá je uvedená v internetovom obchode. Predávajúci je povinný o tejto skutočnosti informovať kupujúceho.
Reklamačný poriadok

1. Predávajúci zodpovedá za vady tovaru a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku.

2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, a o vykonávaní záručných opráv v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len "Zákon").

3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na tovar zakúpený kupujúcim od predávajúceho vo forme elektronického obchodu na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

4. Kupujúci je povinný vykonať prehliadku tovaru pri prevzatí tovaru. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal tovar už v čase prevzatia tovaru.

5. Počas záručnej doby má zákazník právo na bezplatné odstránenie vady po predložení tovaru so záručným listom a dokladom o zaplatení.

6. Ak tovar vykazuje vady, zákazník má právo uplatniť reklamáciu v súlade s ust. § 18 ods. 2 Zákona tak, že doručí tovar predávajúcemu na vlastné náklady. Reklamačné konanie tovaru začína dňom, kedy sú splnené všetky nasledujúce podmienky:


• doručenie reklamovaného tovaru do sídla predávajúceho, ak predávajúci alebo určená osoba neurčí inak

7. Predávajúci je povinný prijať reklamáciu vo svojom sídle

8. Kupujúci je povinný reklamovať vady tovaru u predávajúceho bez zbytočného odkladu.

9. Predávajúci vydá kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru, v ktorom je povinný presne označiť vady tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 Zákona. 

10.Na základe rozhodnutia kupujúceho, ktoré zo svojich práv v zmysle ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka uplatňuje je predávajúci povinný určiť spôsob vybavenia reklamácie podľa ust. § 2 písm. m) Zákona ihneď., v zložitejších prípadoch do 3 dní od začiatku reklamačného konania. Po uplynutí lehoty na vybavenie reklamácie má spotrebiteľ právo od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu tovaru za nový tovar. O výsledku reklamácie bude kupujúci informovaný bezprostredne po rozhodnutí o oprávnenosti reklamácie telefonicky alebo e-mailom.

11. Kupujúci nemá právo uplatniť záruku na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania zmluvy upozornený, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť.

12. Predávajúci si vyhradzuje právo nahradiť vadný tovar za iný obdobný tovar s porovnateľnými technickými parametrami.

13. Nárok na uplatnenie reklamácie u predávajúceho kupujúcim zaniká:

• nepredložením dokladu o zaplatení, záručného listu
• neoznámením zjavných vád pri prevzatí tovaru
• uplynutím záručnej doby tovaru
• mechanickým poškodením tovaru spôsobeným kupujúcim
• neodborným zaobchádzaním, obsluhou, zanedbaním starostlivosti o tovar, používaním v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii 
• neodborným zásahom, poškodením pri doprave, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci, zásahom do tovaru k tomu neoprávnenej osoby

14. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

• odovzdaním opraveného tovaru
• výmenou tovaru
• vrátením kúpnej ceny tovaru,
• vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru
• písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia
• odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru

15. Predávajúci je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie kupujúcemu vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom e-mailu.

16. Záručná doba je 24 mesiacov ak nie je stanovené inak, odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, plynie odo dňa prevzatia tovaru.

17. Záručná doba sa predlžuje o dobu, po ktorú kupujúci nemohol používať tovar z dôvodu záručnej opravy tovaru.

18. V prípade výmeny tovaru za nový dostane kupujúci doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar, a prípadné ďalšie reklamácie sa uplatňujú na základe pôvodného dodacieho listu a tohto reklamačného dokladu. V prípade výmeny tovaru za nový začne bežať záručná doba znovu od prevzatia nového tovaru, ale iba na nový tovar.

19. Všetky právom uplatnené záručné opravy sú bezplatné.

20. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená nasledujúcim spôsobom:

• predávajúci zabezpečí odstránenie vady

21. Pokiaľ sa jedná vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu alebo viackrát opakovanú odstrániteľnú vadu, predávajúci vybaví v závislosti od rozhodnutia kupujúceho reklamáciu nasledujúcim spôsobom:

• výmenou tovaru za tovar rovnakých alebo lepších technických parametrov
• v prípade, že nemôže predávajúci vykonať výmenu tovaru za iný, vybaví reklamáciu vystavením dobropisu

22. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, kupujúci má právo na odstránenie vady tovaru prostredníctvom súdu.

 Alternatívne riešenie sporov

Spotrebiteľ má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu, ak nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva. Ak predávajúci na žiadosť spotrebiteľa odpovie zamietavo alebo na ňu do 30 dní odo dňa jej odoslania neodpovie vôbec, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu (ďalej len „ARS"). Formou ARS môžu byť riešené iba spory vyplývajúce zo zmluvy medzi predávajúcim a spotrebiteľom a spory s touto zmluvou súvisiace, s výnimkou sporov podľa ust. § 1 ods. 4 zákona č. 391/2015 Z.z. a sporov, ktorých hodnota neprevyšuje 20 EUR. Návrh na začatie ARS sa podáva k subjektu ARS podľa ust. § 3 citovaného zákona, a to za pomoci k tomu určenej platformy alebo formulára, ktorého vzor tvorí prílohu č. 1 citovaného zákona. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie ARS, maximálne však do výšky 5 EUR s DPH. Ak sú na ARS príslušné viaceré subjekty, právo voľby, ktorému z nich podá návrh, má spotrebiteľ. Okrem ARS má spotrebiteľ právo obrátiť sa na vecne a miestne príslušný všeobecný alebo rozhodcovský súd. Platforma ARS je dostupná na internetových stránkach: http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

Link SOI: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi
Ochrana osobných údajov

1. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je fyzickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, adresu trvalého bydliska vrátane PSČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že kupujúci v prípade, že je právnickou osobou je povinný oznámiť predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

2. Kupujúci odoslaním elektronickej objednávky udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov v informačných systémoch súhlas na spracovávanie jeho osobných údajov uvedených v objednávke v informačnom systéme predávajúceho, za účelom plnenia kúpnej zmluvy uzatváranej podľa týchto obchodných podmienok.

3. Kupujúci udeľuje súhlas dobrovoľne a prehlasuje, že osobné údaje uvedené v objednávke sú pravdivé. Kupujúci udeľuje predávajúcemu súhlas na dobu neurčitú a môže ho písomnou formou kedykoľvek odvolať. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania tohto súhlasu predávajúcemu.

3. Predávajúci prehlasuje, že vyššie uvedené osobné údaje o kupujúcom sú nutné pre správnu identifikáciu kupujúceho a budú použité k zaúčtovaniu platby za zrealizovanú objednávku a na správnu expedíciu tovaru. Všetky poskytnuté údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri predávajúceho a nebudú inak poskytnuté tretej strane.

4. Aktualizáciu osobných údajov môže registrovaný kupujúci uskutočniť priamo v on-line režime na web stránke internetového obchodu ihneď po prihlásení.

5. Kupujúci môže kedykoľvek zrušiť registráciu a zákaznícke konto u predávajúceho. Zákaznícke konto bude deaktivované a všetky osobné údaje, poskytnuté kupujúcim budú zo systému internetového obchodu trvalo vymazané.

Pred nakupovaním v obchode je možnosť sa u nás zaregistrovať. Pri registrácii a nakupovaní je potrebné poskytnúť nasledovné informácie:

• meno a priezvisko, presná adresa vrátane krajiny (resp. adresa, ktorá ma byť uvedená na faktúre)
• e-mailová adresa (slúži na vašu identifikáciu v systéme a na komunikáciu s vami)
• voliteľne ďalšie adresy (ak si želáte doručiť zásielku na inú adresu ako je fakturačná)
• voliteľne telefónne číslo (pre rýchlejší kontakt s vami, pre zásielkovú službu)
• ak nakupujete ako firma / živnostník, naviac: obchodný názov, IČO a IČ DPH (pre vystavenie faktúry a správne zaúčtovanie)

Tieto údaje sú uchovávané v chránenej databáze na serveri, ku ktorej máme prístup iba my, ako majitelia obchodu, aby ste ich nemuseli nanovo zapisovať pri každej návšteve. Tieto údaje sú taktiež nutné pre náš účtovný a fakturačný systém. Svoje údaje a ďalšie nastavenia môžete kedykoľvek zmeniť prostredníctvom e-mailu alebo vstupom do sekcie prihlásenie . V prípade, že si želáte zrušiť svoju registráciu, požiadajte nás o to e-mailom. Vaše konto bude vymazané.

Počas vašej návštevy sú na serveri uchovávané dočasné informácie, ktoré sú potrebné pre správne fungovanie obchodu (napr. čo ste vložili do nákupného košíka, kedy ste na stránku prišli, odkiaľ ste na stránku prišli).

Kedykoľvek po prihlásení sa na stránke www.chrome.sk, si môžete svoje osobné údaje skontrolovať a v prípade potreby ich po prihlásení kedykoľvek  zmeniť.

Vaše osobné údaje nezverejňujeme, nesprístupňujeme, neposkytujeme žiadnym iným subjektom, s výnimkou organizácií, s ktorými je spolupráca nevyhnutná pre správne vybavenie Vašej objednávky. Sú to najmä doručovateľské služby (adresa na dodanie) .

Tieto údaje sú však vždy poskytnuté jednorazovo pre vybavenie vašej konkrétnej objednávky. Databázu osobných údajov chránime pred ich poškodením, zničením, stratou a zneužitím.

Odoslaním objednávky kupujúci udeľuje predávajúcemu v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z.. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov uvedených v objednávke za účelom vybavenia objednávky a dodania tovaru, a to na dobu nevyhnutnú na plnenie zmluvy predávajúcim. Poskytnutie osobných údajov kupujúcim je dobrovoľné. Kupujúci má právo svoj súhlas odvolať, a to písomnou formou na adresu sídla predávajúceho. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané. Kupujúci má ďalej práva podľa zákona č. 18/2018 Z. z.., v znení neskorších predpisov, t.j. predovšetkým právo na informácie o stave spracúvania svojich osobných údajov, právo na odpis osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, právo na opravu nesprávnych alebo neaktuálnych osobných údajov v priebehu spracúvania, právo na likvidáciu osobných údajov, ak bol splnený účel ich spracúvania, právo na základe bezplatnej písomnej žiadosti namietať voči využívaniu svojich osobných údajov na marketingové účely.
Záverečné ustanovenia

1. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho. 

2. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, Zákona, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov a Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji.

3. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči kupujúcemu uzavretím kúpnej zmluvy.

4. Kupujúci zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.


V Nitre dňa 1.2.2018.

CHROME NEWSLETTER

SLEDUJ NÁS

Facebook

Najnakup
MÔJ ÚČET

Prihlásenie
Registrácia

NÁKUP ONLINE

Obchodné podmienky
Informácie o cookies

ZÁKAZNÍCKY SERVIS

Kontakt predajňa
Záručný a pozáručný servis

CHROME

CHROME s.r.o.

Podzámska 3
Nitra
949 01

Zavolaj nás

037 6 550 389
0903 847 389

Napíšte nám

obchod@chrome.sk

Copyright © 1996 - 2021 Chrome s.r.o. Všetky práva vyhradené. Weblife